Strona główna1 » Regulamin

Kontakt

 • Stylkam
  Tumlin Węgle 22
  26-050 Zagnańsk
  NIP: 959-131-33-26
 • E-mail:piotrgluza@stylkam.pl
 • Telefon604-789-612
  662-418-059
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek-Piątek 7.00 - 17.00, Soboty 7.00 - 14.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Stylkam
§ 1
Postanowienia ogólne
1.       Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady i warunki korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego Stylkam (zwany dalej „Sklep”), w szczególności reguluje warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady korzystania przez Konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
2.       Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.


3.       Umowy sprzedaży w Sklepie zawierane są w języku polskim.


4.       Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

(a) Cena – cena, jaką Klient Sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena jest wyrażona w złotych polskich (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). Ceny w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że Cena wskazana w trakcie składania Zamówienia nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia;

(b) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.);

(c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

(d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

(e) Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedającego, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną przez Sprzedającego;

(f) Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzająca, że Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;

(g) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów, działający pod adresem http://www.sklep.stylkam.pl;

(h) Sprzedawca – Piotr Gluza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stylkam Piotr Gluza,Tumlin Węgle 22 26-050 Zagnańsk k/Kielc, NIP 959-131-33-26, REGON 260326869, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Zagnańsk;

(i) Usługa – usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Sprzedającego, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) umożliwiająca wybór i zakup towaru od Sprzedającego lub, w razie wyrażenia odpowiedniej zgody przez Klienta, dostarczania Klientowi Newsletter. W razie wątpliwości uznaje się, iż Usługą świadczoną drogą elektroniczną są wszelkie czynności, które Sprzedawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesówwskazanych w zdaniu poprzednim;

(j) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży poprzez wypełnienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu formularza zamówienia w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta.


5.       Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.


6.       Zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu dokonywać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.


7.       Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.


8.       Korespondencję dotyczącą działalności Sklepu należy kierować na następujące adresy:

(a) poczta: Stylkam Piotr Gluza, Tumlin Węgle 22, 26-050 Zagnańsk,

(b) e-mail: piotrgluza@stylkam.pl


9.       Towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne lub prawne jest Sprzedawca, chyba, że co innego wynika z treści informacji handlowej.


10.    Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient,minimalnych wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Firefox 38 lub wyższej) oraz minimalnej rozdzielczości ekranu (1024x768). Klient powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet.
§ 2
Świadczenie Usług
1.       W ramach prowadzenia Sklepu Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


2.       Świadczenie przez Sprzedającego Usług jest bezpłatne.


3.       Każdorazowe wypełnienie formularza Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Klientem a Sprzedawcą nowej umowy o Usługę. Umowa taka wygasa i traci moc z chwilą, gdy:

(a) Zamówienie zostanie anulowane albo

(b) umowa sprzedaży zawarta w związku z Zamówieniem zostanie wykonana przez strony albo

(c) wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie umowy sprzedaży.
4.       Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta w chwili podania na stronie Sklepu w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia ikony „Zapisz się”. Umowa taka jest zawierana na czas nieoznaczony.


5.       Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od jej zawarcia.


6.       Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług o charakterze ciągłym w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia pocztą lub e-mailem, na adres wskazany w § 1.8 Regulaminu. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Sprzedającego wypowiedzenia.
§ 3
Zawarcie umowy sprzedaży
1.       Klient, składając Zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.


2.       Zamówienia w Sklepie Klient może składać wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.


3.       Wszelkie informacje zawarte na stronie Sklepu, w tym informacje dotyczące towarów, kierowane przez Sprzedającego do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu KC, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.


4.       Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać wybrane przez siebie towary do listy kupowanych rzeczy, a następnie kliknąć ikonę „Realizuj zamówienie” i postępować zgodnie ze wskazówkami. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony „Potwierdzam zamówienie” lub innej zawierającej równoważne sformułowanie.


5.       Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.


6.       Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta prawidłowych danych określonych w formularzu Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta oraz anulowania Zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.


7.       Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-mail potwierdzający otrzymanie Zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone przez Sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych od chwili złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane.


8.       Sprzedający dokonuje sprawdzenia, czy Zamówienie może zostać zrealizowane. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sprzedającego.


9.       W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

(a) poinformuje klienta o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo

(b) zaproponuje Klientowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa.


10.    W terminie 2 kolejnych dni roboczych po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Klient może potwierdzić Sprzedającemu w formie wiadomości e-mail swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Klient nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie jako anulowane w całości przez Klienta.


11.    Sprzedający potwierdza przystąpienie do realizacji Zamówienia wysyłając Klientowi Potwierdzenie Zamówienia.


12.    Z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży.
§ 4
Sposób płatności
1.       Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

(a) przed wydaniem towaru Klientowi:
        (i) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
        (ii) kartą kredytową
(b) w momencie odbioru towaru - gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki.
2.       W przypadku wybrania sposobu płatności przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.


3.       Zamówienia nieopłacone przez Klienta (za wyjątkiem płatności za pobraniem) w ciągu [7] dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży będą automatycznie anulowane.
§ 5
Dostawa
1.       Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem podmiotu trzeciego, prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, w zależności od wyboru Klienta wskazanego w Zamówieniu.


2.       Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy towaru wybranego przez Klienta.


3.       Jeżeli nie ustalono inaczej, Sprzedający wydaje towar nie później niż [30] dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


4.       Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących Konsumentami jest paragon fiskalny.


5.       Dowodem zakupu dla Klientów niebędących Konsumentami jest faktura VAT. 


6.       Na życzenie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.


7.       Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedający zaleca sporządzić protokół szkodowy oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
§ 6
Reklamacje
1.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną. W takim przypadku Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedającego oraz w razie potrzeby odesłać reklamowany towar na adres Sprzedającego, tj. Stylkam Piotr Gluza, Tumlin Węgle 22, 26-050 Zagnańsk.


2.       Złożenie reklamacji powinno nastąpić:

(a) w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1.8 (a) Regulaminu,

(b) w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 1.8 (b) Regulaminu; Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia reklamacji.
3.       W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data nabycia towaru, nazwa towaru, cena nabycia, opis wady, okoliczności jej powstania oraz żądania.


4.       Klient odsyłający reklamowany towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę, okoliczności jej powstania oraz żądania. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT albo innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Towar powinien być zwracany w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.


5.       Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.


6.       Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.


7.       Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej Sprzedający uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.


8.       W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki dzwoniąc pod numer telefonu +48 662 418 059 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).
§ 7
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
1.       Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.


2.       Do zachowania terminu, o którym mowa ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

(a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

       (i) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

       (ii) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

(b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


4.       Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

(a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1.8 (a) Regulaminu albo

(b) w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 1.8 (b) Regulaminu; Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia.
5.       Odstępując od umowy Konsument jest zobowiązany załączyć oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT albo inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.


6.       Zwrot towaru Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.


7.       Koszt zwrotu rzeczy ponosi Konsument. Sprzedający nie zwraca Konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.


8.       Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania towaru.


9.       Towar powinien być zwracany w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.


10.    Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup – na rachunek bankowy lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.


11.    Przesyłki ze zwracanym towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
§ 8
Ochrona danych osobowych
1.       Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Sprzedającego.


2.       Przekazane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

(a) realizacji Zamówienia i umowy sprzedaży,

(b) świadczenia Usług,

(c) jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych.
3.       Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedającemu realizację umowy sprzedaży lub Usługi w należyty sposób.


4.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


5.       Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
§ 9
Prawa autorskie
1.       Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.


2.       Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.


3.       Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.


4.       Naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.
§ 10
Polityka cookies
1.       Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).


2.       Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.


3.       Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

(a) informacje na temat sesji,

(b) ostatnio oglądane produkty.
4.       Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, jednakże w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
§ 11
Wyłączenie odpowiedzialności
1.       Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.


2.       Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.       Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.


2.       Prawem właściwym dla umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.


3.       W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.


4.       Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.


5.       Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.


6.       Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.


ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy, w zależności od charakteru umowy, wygasa po upływie 14 dni od dnia:
(a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);
(b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
(c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach;
(d) w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy - w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – sklep internetowy Stylkam Piotr Gluza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą StylkamPiotr Gluza, Tumlin Węgle 22, 26-050 Zagnańsk k/Kielc [tel. +48 662 418 059, e-mail: emiliagluza@stylkam.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

[4]
[5]
[6]
Instrukcja wypełniania:
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
- "Odbierzemy rzecz"; lub
- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";
b) proszę wpisać:
- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej jakości, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zakończenie umowy nastąpi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".
 
ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl